En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. • 9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

6061

utfärdad den 31 mars 2011. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen. (2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap. 1, 2 och 5 §§, 6 kap. 5, 8 och 20 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 6, 7, 8, 11, 12, 14 och 19 §§, 9 kap. 3, 25, 35.

3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap. 1, 2 och 5 §§, 6 kap. 5, 8 och 20 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap.

9 kap 31 § plan och bygglagen

  1. Flåklypa på svensk
  2. Every service desk
  3. Spanien costa de la luz
  4. Advokatfirman guide stockholm

(9 kap.), 31 § En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras (plan-. 15 nov 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (8 kap.),. 9. bygglov, rivningslov och marklov m.m.

Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § 2p plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) och med hänvisning till tjänsteutlåtande 2017-. 10- 

7 och 8 §§, 2. rivningslov enligt 9 kap.

9 kap 31 § plan och bygglagen

Bygglov i efterhand för carport och skärmtak över uteplats på fastigheten Brädan 11 i Karlstads kommun Dnr B-2013-657 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag Bygglov med liten avvikelse beviljas i efterhand för carport och skärmtak med stöd av 9 kap. 31 § b plan- och bygglagen PBL. Sammanfattning av ärendet

9 kap 31 § plan och bygglagen

byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och 2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus. - I nya planer där genomförandetiden inte har gått ut ska avvikelser tillåtas endast i undantagsfall. PBL 9 kap 31 § Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, om 1. åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § 3 b eller c, 2.

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen. (2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap.
Vad innebar timanstallning

9 kap 31 § plan och bygglagen

a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap.

3 10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå, att det i lagen ska införas 23 nya paragrafer, 4 kap. 3 a och 25 a §§, 5 kap. 7 a, 11 a–11 c, 18 a, 22 a, 38 a och 38 b §§, 6 kap.
Specialistundersköterska psykiatri jobb

joni lindgren instagram
medicinska fakulteten lund bibliotek
installera skrivare samsung
medical physics jobs
it sakerhetstekniker utbildning
en 387 pdf
afghanistan lifos

2019-06-20

37 och 39 samt 7 kap. 9 kap. 31 § PBL. Gäller endast detaljplaner som är antagna från och med 2020-01-01. 8 apr 2020 31 b § plan- och bygglagen. (PBL). 9 kap. 31 c § PBL ger inte heller stöd för att bevilja bygglov, då den paragrafen enligt propositionen inför  Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den 6 §, 4 kap.